ကမာၻ႕အဆင့္တစ္ ဟာလပ္ကို ၿပိဳင္ပြဲကေန ထြက္ခြာေစခဲ့တဲ့ ရ၀န္ဇကာ

Yan Yan

ကမာၻ႔အဆင့္တစ္ တင္းနစ္မယ္ ဟာလပ္ကေတာ့ မိုင္ယာမီအိုးပင္း ၃၂ သင္းအဆင့္မွာ ရ၀န္ဇကာကို ရံႈးနိမ့္ၿပီး ၿပိဳင္ပြဲကေန ထြက္ခြာခဲ့ရပါတယ္။

ဟာလပ္ဟာ ရ၀န္ဇကာကို ၄၄ မိနစ္သာယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရၿပီး ၆-၃ ၊ ၂-၆ ၊ ၃-၆ နဲ႔ အေရးနိမ့္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အေစာပိုင္းပြဲစဥ္မွာ ႏိုင္ေခ်အဆင့္ ၂ ကာရိုလိုင္း ေ၀ၚဇနီယာစကီက မိုနီကာ ပစ္ကို ရံႈးနိမ့္ခဲ့ၿပီး ၿပိဳင္ပြဲကေန ထြက္ခြာခဲ့ရၿပီး ဟာလပ္ပါ ထပ္မံထြက္ခြာခဲ့ရတာေၾကာင့္ ႏိုင္ေခ်အဆင့္ ၁ နဲ႔ ၂ ႏွစ္ဦးလံုး ၿပိဳင္ပြဲကေန ထြက္ခြာခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၂ ခ်န္ပီယံ ရ၀န္ဇကာကေတာ့ ဆီဗက္စ္စတိုဗာကို ၃-၆ ၊ ၆-၄ ၊ ၆-၁ နဲ႔ အႏိုင္ယူခဲ့တဲ့ အဇာရန္ကာနဲ႔ ရင္ဆိုင္သြားရဖို႔ရွိေနပါတယ္။ ကေလးမီးဖြားမႈနဲ႔ မိသားစု ျပႆနာေတြေၾကာင့္ တင္းနစ္ေလာကကေန ကာလရွည္အနားယူခဲ့ရၿပီး တစ္ေက်ာ့ျပန္ၿပိဳင္ပြဲေတြဆီ ၀င္ေရာက္ခဲ့ခ်ိန္မွာေတာ့ ဒီၿပိဳင္ပြဲမွာ ႏိုင္ေခ်အဆင့္ သက္မွတ္ျခင္း မခံခဲ့ရသူျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ဆံုး ၁၆ သင္းအဆင့္ကို ရုရွားႏိုင္ငံသူ ပတ္ဗလူခ်န္ကိုဗာ ကို ၆-၄ ၊ ၆-၄ နဲ႔ အႏိုင္ယူခဲ့တဲ့ ခါဘာလည္း တက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

မွတ္ခ်က္မ်ား။